ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SPAENDONCK SPORT int,´S-HERTOGENBOSCH

 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Door het geven van opdrachten aan ons worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden te zijn akkoord gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken


2. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle prijzen zijn incl. BTW tenzij anders vermeld.

3. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter te annuleren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn. Wij behouden ons eveneens het recht om bestellingen binnen 10 dagen te annuleren.

4. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven arbeiden als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer - ook niet na in gebrek stelling aanspraak geven op schadevergoeding. Cliënt heeft bij overschrijding van de levertijd niet het recht de overeenkomst te annuleren of te doen ontbinden

5. Alle door ons te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze goederen ons magazijn of bij levering via onze tussenkomst het magazijn van onze leveranciers verlaten voor risico van cliënt. Ook in geval van franko-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-brand-water-schade en die door diefstal of verduistering tijdens het vervoer door de goederen geleden.

6. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat, waarin zij zich bevinden

7. De eigendom der verkochte en geleverde goederen verblijft aan ons zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en gaat mitsdien eerst op de cliënt over na algehele voldoening van het door hem terzakeverschuldigde

8. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijkingen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij betaling binnen deze termijn wordt geen rente in rekening gebracht. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend, vanaf de factuurdatum.

9. Bij uitstaan van onze vorderingen terzake van enige overeenkomst langer dan dertig dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens ons door onze cliënt gepleegd, zijn wij gerechtigd van de klant tevens te vorderen alle kosten - zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke - die door ons ter inning van de vorderingen worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van derden hebben verzekerd. Deze buitenrechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 10% der hoofdsom met een minimum van € 75,- zonder dat wij gehouden zij aan te tonen, dat wij in die kosten zijnvervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons terzake van de invordering in rekening brengen. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van onze cliënt aan te vragen dan is deze behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten terzake van een faillissementsaanvrage , ook die terzake van de rechtsbijstand, ongeacht of deze het usantiële procureurstarief teboven gaat, verschuldigd, zulks onverminderd het overige bij dit artikel bepaalde, Het bij dit artikel bepaalde laat onverlet onze rechten tot volledige vergoeding van geleden schade, winstverderving, kosten en intrest.

10.Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement suréance, stilliggen of liquidatie, van het bedrijf van cliënt, wanneer enige beslag op zijn goederen of vorderingen worden gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is gevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en zulks alles onverminderd onze afspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en intrest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die wij op de cliënt hebben, opeisbaar, één en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

11. Garantievoorwaarden

a) De garantievoorwaarden hebben betrekking op het geleverde artikel en bijbehorende onderdelen, welke in overeenstemming met de instructies van de gebruikshandleiding is behandeld, die door fabricage– of materiaalfouten defect is geraakt. Na controle door Spaendonck Sport Nederland zal het defecte artikel worden gerepareerd of omgeruild. Spaendonck Sport behoudt zich het recht voor om het defecte artikel tegen een ander soortgelijk artikel te ruilen. Handleidingen en eventueel meegeleverde software zijn van garantie uitgesloten.
b) De materiaal- en arbeidskosten worden betaald door Spaendonck Sport Nederland, echter de kosten voor verzending naar Spaendonck Sport te ´s-Hertogenbosch zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Spaendonck Sport Nederland. 
c) Eventueel te vervangen onderdelen gedurende de reparatie gaan over in eigendom van Spaendonck Sport Nederland. 
d) Spaendonck Sport Nederland is gerechtigd om met betrekking tot het onderhoud van het ingezonden als voor omruiling bedoelde apparaat te voorzien van technische aanpassingen (bv. firmware-updates), om het apparaat in haar oorspronkelijke staat te kunnen behouden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden en kunnen ook geen rechten worden ontleend.

12.Garantieduur

Spaendonck Sport Nederland geeft op de artikelen een minimale (fabrieks)garantie van12 maanden vanaf het moment van levering.

13.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ´s-Hertogenbosch